Технико-технологичен бонитет

Кредитиращите институции на Запад днес с особено внимание анализират техническия фактор на всяка заявка за кредит. Счита се, че само динамични, ориентирани към иновациите и гъвкави в техническо и производствено отношение фирми могат да укрепват своите позиции на пазара и да ги разширяват. През последните две десетилетия с особени възможности в областтта на иновациите и развитието се считат фирмите в областта на биотехнологиите и генетиката, гениите технологии и генното инженерство, микроелектрониката и софтуера, новите материали и отчасти – телекомуникациите. Добри шансове за развитие имат също фирмите с висока степен на автоматизация и компютризация на
производството, както и тези, които използват масово и успешно манипулатори и роботи.
С оглед на това представителят на кредитиращата институция отпускаща бързи кредити онлайн се стреми да идентифицира наличието (съотв. отсъствието) на елементи, свидетелстващи за техническия бонитет на кредитоискателя. В тази област оценката на подобни фактори се счита от решаващо значение, което е по-важ- но за банката от данните за изминали периоди, съдържащи се в стандартните годишни отчети. Поради факта, че за оценка на технически фактори и процеси са нужни специални инженерно-технически познания, все по- често банките наемат в кредитните си отдели специалисти със съответната квалификация и опит. Тяхната задача се състои основно в изготвянето на анализ на инвестиционната документация, експертизи на производствените мощности, съотв. на произвежданите от тях продукти, оценката на технологичното и техническо равнище на отделни машини и съоръжения и т.н.
В резултат на това се изготвя “Технически отчет”, който се прилага към пакета документи за обосновка на решението по дадена кредитна заявка. В него се обособяват, според потребностите, два основни раздела – “Технология за производството на продуктите” и “Използвани технологични процеси”. По- долу ще обърнем специално внимание на всеки един от тях.

Пенсионни полици

Пенсионната полица е вид договор между осигурителните дружества и индивидуалното лице. Осигурителното дружество гарантира доживотен или временно определен доход в замяна на еднократен или периодичен капиталов влог. Пенсиите са осигурителен финансов инструмент за нашата старост.
Пенсиите се делят на моментни пенсии и годишни пенсии. Моментната пенсия се изплаща обикновено след 30 дни. Годишнаша пенсия се изплаща от определен момент в бъдеще.
Пенсиите се делят също така на пенсии, които носят постоянен доход и такива, които носят променлив доход. Пенсиите с постоянен доход са тези, чиито процент е гарантиран от осигурителното дружество, обикновено за период от една до седем години. След изминаването на определен период, процентът се приспособява към общото равнище на процентната норма. Пенсията с променлив доход е подобна на фонда от инвестиционен тип. Осигурителните дружества инвестират капитал в акции, правителствени облигации или акции на предприятия, или в плавни фондове по препоръка на пенсионера. Този вид пенсии носят по-голяма печалба, отколкото пенсиите с постоянен доход. Друга полза представлява ненару-шимостта на вложения капитал. В случай на инвестиционни загуби, осигурителното дружество обръща внимание на вложителите, които губят част от капитала.
Като главни предимства на пенсионните полици може да се споменат:
* Абсолютната безопасност на капитала, гарантиран от осигурителното дружество и правителството на щата, в който живее пенсионера.
* Отсрочване на данъците от вложения капитал до времето на изплащането на пенсиите. Изплащането на пенсиите е част от връщането на вложения капитал и на частта от върнатия доход, получен от вложения през годините капитал. Върнатият капитал не е подложен на данъчно облагане, а изплатеният доход е подложен на нормално освидетелстване с данъчен характер.
* Положително Въздействие на свиващия се процент, означаващо, че доходът от вложения капитал също ще донесе доход.
* Високата процентна норма. За илюстрация ще сравним закупуването на пенсионна полица с купуването на банков сертификат при инвестиции, които носят 40.000 лева и процентна лихва 8,25. След 10 години неподложената на данък пенсионна полица ще се увеличи до 88.377 лева, докато подложения на данъчно облагане банков сертификат се увеличава до 71.229 лева (предполагайки данъчна норма 28%).
* Плавност на инвестициите – инвеститорът може Във всеки момент да изтегли част или изцяло вложения капитал. Всяка година може безнаказано да се взема до 10% от вложения капитал. Ако изтеглим повече, заплащаме наказание в размер на 6% след пър-вата година, 5% след втората година и съответно 4, 3, 2 и 1 процент след третата, четвъртата, петата и шестата година. След изминаването на седем години вече не се прилагат наказания.
* Избор за изплащане на пенсиите. Инвеститорът може да разпореди изплащането на цялата пенсия еднократно, в определен срок или изплащането и до края на живота на пенсионера.
Срочна пенсия – периодът на пенсията се колебае от 5 до 30 години. След изтичането на избрания срок изплащането бива завършено. Ако пенсионерът умре по време на периода на изплащането на пенсията, осигурителното дружество я изплаща на наследника. ДожиВотна пенсия – месечният размер на пенсията се базира на осигурителните таблици (очакваната продължителност на живота на пенсионера). Пенсията се изплаща толкова продължително, колкото е продължителността на живот на пенсионера. Това е осигурителна форма пред “прекалено дългия живот”. Ако живеем “прекалено дълго” осигурителното дружество губи. Задълженията на дружеството приключват след смъртта на пенсионера.
По-популярна е комбинацията между двата крайни варианта. Например, пенсионерът получава пенсията с гаранция в продължение на 10 години. В такъв случай, ако пенсионера умре преди изтичането на избрания срок, наследниците ще получат пенсията за един период от десет години от момента на първото плащане.
* За да се избегне необходимостта от потвърждаването на завещанието от страна на наследниците на пенсионера, то трябва да се потвърди приживе от пенсионера, което икономисва съдебни разноски, разноските за адвокат, пести време и е известно предварително на съда.
* Минималният капиталов влог се колебае от 500 лева до 5.000 лева в зависимост от избора на осигурителното дружество.